fbpx
Praktijk Schoone - Stem.jpg

Leren

Leerproblemen

    • Intelligentie

Het kan zijn dat uw kind moeite heeft met leren. Vaak wil je dan als ouders weten wat je kunt verwachten en hoe je je kind het beste kunt helpen. Een intelligentieonderzoek kan dan uitkomt bieden. Hierbij wordt gekeken hoe het intelligentieprofiel is opgebouwd en op welk cognitief niveau uw zoon of dochter functioneert. Door dit nauwkeurig in kaart te brengen kunnen handvatten worden gegeven hoe uw kind beter tot leren kan komen.

    • Lezen, Spelling & Dyslexie

Heeft uw zoon of dochter moeite met het leren lezen en/of spellen? Het is belangrijk hier tijdig aandacht aan te besteden omdat kinderen hier erg onzeker van kunnen worden.

Nog geen extra hulp gehad…

Wanneer uw kind nog géén extra hulp heeft ontvangen voor de moeilijkheden op het gebied van lezen en/of spellen is het belangrijk om dat eerst goed op te starten. Wij helpen graag hierbij.

Middels een didactisch onderzoek kunnen wij het niveau van het lezen en spellen in kaart brengen. Aan de hand van deze resultaten wordt een behandelplan opgesteld en geven wij adviezen voor thuis en op school. Dit plan wordt mondeling met u besproken waarna u kunt beslissen of u de hulp wilt opstarten.

Tijdens de behandelperiodes vindt iedere drie maanden een evaluatie plaats. De gestelde doelen in het plan worden dan besproken en indien nodig aangepast. Wanneer uw kind voldoende vooruitgang boekt zal de therapie worden afgerond. Wanneer dit na 6 maanden intensief oefenen niet het geval is kan er sprake zijn van dyslexie. Verder onderzoek is dan noodzakelijk.

Reeds extra hulp gehad…

Misschien heeft uw zoon of dochter al een heel traject met extra hulp op school en oefenen thuis achter de rug. Maar heeft dit nog niet het gewenste resultaat opgeleverd. Mogelijk is er dan sprake van dyslexie. Dyslexieonderzoek kan dan uitkomst bieden.

Dyslexieonderzoek

Onze medewerkers kunnen middels een uitgebreid onderzoek kijken of er sprake is van dyslexie.

Een dyslexieonderzoek bestaat uit twee onderzoeksochtenden waarbij gekeken wordt of er sprake is van een achterstand op het gebied van lezen en spellen in verhouding tot de capaciteiten van uw kind (IQ). Bovendien wordt er gekeken of er geen andere oorzaken zijn die de lees- en spellingsproblemen kunnen veroorzaken. De resultaten worden verwerkt in een verslag en uitgebreid met u besproken. Daarnaast zullen wij u adviseren over een vervolgtraject.

Dyslexie behandelingen

De dyslexiebehandelingen worden gegeven door de medewerkers met extra specialisaties op het gebied van dyslexie. Wij beschikken over het keurmerk kwaliteitsinstituut dyslexie (NKD).

De behandelingen zijn gericht op het verbeteren van de lees- en spellingsvoorwaarden. Dit zijn geen op zichzelf staande vaardigheden maar samen belangrijke onderdelen van de schriftelijke communicatie. Wij vinden het erg belangrijk om deze vaardigheden te oefenen in een betekenisvolle context. Bovendien proberen wij zo veel mogelijk gebruik te maken van materialen, die aansluiten bij de leeftijd en de belevingswereld van uw kind.

Wij vinden het belangrijk extra aandacht te besteden aan de sociaal-emotionele gevolgen van dyslexie. Het is belangrijk dat uw kind weet wat dyslexie inhoud, dat uw kind leert accepteren dat hij/zij dyslexie heeft en er goed mee om leert gaan. Dit wordt psycho-educatie genoemd. Wij hebben hier een groepscursus voor ontwikkeld. Het leuke hieraan is dat kinderen in een veilige omgeving veel leren over dyslexie en ook direct ervaren dat zij niet alleen zijn.

Dyslexie gaat helaas niet over. Advies over hulpmiddelen en regelingen voor op school is erg belangrijk. Ook hierin begeleiden wij u.

Vergoeding

Over de bekostiging van het dyslexieonderzoek en de behandeling bestaan veel onduidelijkheden. Dit hebben wij in onderstaand schema samengevat. In het intakegesprek wordt samen met u gekeken of er mogelijkheden zijn voor vergoeding. Wanneer dit niet het geval is wordt u een passend aanbod gedaan.

Problemen met lezen en of schrijven

Leerproblemen

    • Rekenen & Dyscalculie

Heeft uw zoon of dochter moeite met leren rekenen? Het is belangrijk hier tijdig aandacht aan te besteden omdat kinderen hier erg onzeker van kunnen worden.

Behandeling

Wanneer uw kind nog géén extra hulp heeft ontvangen voor moeilijkheden op het gebied van rekenen, is het belangrijk dat goed op te starten. Wij helpen hier graag bij.

Middels een didactisch onderzoek kunnen wij het niveau van de rekenvaardigheden in kaart brengen. De medewerkers kijken hierbij niet alleen naar het resultaat (som = goed of fout) maar doen echt een procesonderzoek. Bij procesonderzoek wordt gekeken hoe uw zoon of dochter tot een bepaald antwoord komt.

Aan de hand van deze resultaten wordt een behandelplan opgesteld en geven wij adviezen voor thuis en op school. Dit plan wordt mondeling met u besproken waarna u kunt beslissen of u de hulp wilt opstarten. 

In de behandeling proberen wij zo veel mogelijk gebruik te maken van materialen, die aansluiten bij de leeftijd en de belevingswereld van uw kind. Ook besteden we aandacht aan het welbevinden en het stimuleren van de motivatie. Tijdens de behandelperiodes vindt iedere drie maanden een evaluatie plaats. De gestelde doelen in het plan worden dan besproken en indien nodig aangepast. Wanneer uw kind voldoende vooruitgang boekt zal de therapie worden afgerond. Wanneer dit na 6 maanden intensief oefenen niet het geval is, kan er sprake zijn van dyscalculie. Verder onderzoek is dan noodzakelijk.

Leerproblemen

    • Rekenen, Dyscalculie

Dyscalculieonderzoek

Onze medewerkers kunnen middels een uitgebreid onderzoek kijken of er sprake is van dyscalculie.

Een dyscalculieonderzoek bestaat uit meerdere onderzoeksochtenden waarbij gekeken wordt of er sprake is van een achterstand op het gebied van rekenen in verhouding tot de capaciteiten van uw kind (IQ). Bovendien wordt er gekeken of er geen andere oorzaken zijn die de rekenproblemen kunnen veroorzaken. De resultaten worden verwerkt in een verslag en uitgebreid met u besproken. Daarnaast zullen wij u adviseren over een vervolgtraject.

Ontwikkeling

Tijdens de ontwikkeling van een kind kan er altijd iets anders lopen dan verwacht. Wanneer u zorgen heeft over de ontwikkeling van uw zoon of dochter is het altijd raadzaam om hulp te zoeken. De logopedisten, orthopedagogen en psychologen van Praktijk Schoone staan dan voor u klaar om uw vragen te beantwoorden, mee de denken aan oplossingen en indien nodig ook onderzoek en/of behandeling te bieden.

Misschien praat uw kind nog niet? Of ziet u dat de motoriek achterblijft? Onze medewerkers kijken met u mee wat er precies aan de hand is en geven handvatten zodat uw kind zich weer zo goed mogelijk kan ontwikkelen. We kunnen onderzoeken doen om te kijken of er sprake is van een ontwikkelingsachterstand of stoornis. Ook kunnen we ouders begeleiden en tips geven hoe ze hun zoon of dochter het beste kunnen stimuleren.